Regulamin

Regulamin serwisu WycieczkiLanzarote.com

Organizator – Wycieczki LanzaroteMagdalena Nolywajka , NIE x7730776Q, jest organizatorem następujących wycieczek:
Lanzarote w pigułce oraz Lanzarote Intensywnie

Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z organizatorem lub innym usługodawcą.
Wycieczki Lanzarote jest również pośrednikiem usług, aktywności dla turystów, z wyłączeniem wycieczek Lanzarote w pigułce oraz Lanzarote Intensywnie, których jest bezpośrednim organizatorem. (takimi usługami SA np: rejs katamaranem na La Graciosa , wycieczka na Fuerteventure)

Klient – osoba dokonująca rezerwacji i opłacająca należność za usługę turystyczną na rzecz Wycieczki Lanzarote. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji (uczestnicy). Ma także obowiązek informowania uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

Wycieczka fakultatywna – wycieczka oferowana przez Organizatora dla Klientów przebywających na Wyspach Kanaryjskich. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu

Umowa– umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły.

Uczestnictwo w Wycieczce odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy, której Regulamin stanowi integralną część.
Akceptacja Regulaminu odbywa się w następujący sposób:
– w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
– Jeśli Klient dokonuje zakupu Wycieczki poprzez wpłacenie całości kwoty na konto

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

Klient może dokonać rezerwacji poprzez:
– wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Wycieczki Lanzarote
– bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wycieczki
Lanzarote
– zgłoszenie rezerwacji poprzez telefon, messenger lub Whatsapp

Dokonując Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestników) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca zakwaterowania. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może rezerwuje Klientowi miejsca na wskazaną przez niego  Wycieczkę Fakultatywna.

Wpłata 100 procent ceny wycieczki równoznaczne jest z zawarciem umowy.

Wycieczki Lanzarote zastrzega możliwość zmiany terminu zarezerwowanej wycieczki z powodu sil wyższych takich jak np. zła pogoda

Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat w przypadku gdy poinformuje Organizatora nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłoszona jest na mniej niż 48 godzin, koszty nie są zwracane.

Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, wpłacona suma nie jest zwracana. Wina Klienta to:
– nie stawienie się punktualnie na miejsce zbiórki. Klient ma obowiązek oczekiwać w miejscu zbiórki na autobus 10 minut przed wyznaczoną godziną. Ze względu na konieczność terminowej realizacji programu Wycieczki Lanzarote nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Klienta.
– stan upojenia alkoholowego lub zażycia innych środków odurzających uniemożliwiający realizację umowy. Z wycieczki mogą zostać również wykluczone osoby zachowujące się agresywnie oraz stanowiące zagrożenie dla sprawnego zorganizowania wyjazdu.

Wycieczki Lanzarote zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach i nie ponosi za niego odpowiedzialności .

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie wycieczki, do celów marketingowych (foldery, ulotki, strona internetowa itp.) ] Jeśli jednak klient nie chce zęby wykorzystywany był jego wizerunek , proszony jest o poinformowanie organizatora.

INNE POSTANOWIENIA

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na skorzystanie z wybranej usługi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W innym przypadku Klient bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Wycieczki Lanzarote nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w środkach transportu przedmioty należące do klienta.

Wycieczki Lanzarote nie ponosi odpowiedzialności za klienta , który wykonuje potencjalnie niebezpieczne czynności, ( wchodzenie na stroma góre , wchodzenie na skały, zbaczanie z wyznaczonej drogi ) lub lamie prawo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2019 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 20.01.2019 roku włącznie.

REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie przewodnikowi podczas trwania Wycieczki.

W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji

Reklamacje należy kierować na adres magdanolywajka@gmail.com najpóźniej 30 dni po zakończeniu wycieczki.

Arkusze reklamacyjne dowożone/wysalane są do klienta na jego życzenie.

W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wycieczka organizowana jest na terytorium Hiszpanii, dlatego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa hiszpańskiego, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?